Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

25/6-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd

Ekstra Rådsmøde

Referatet er godkendt den 18-12-2018

 

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, mandag den 25. juni 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Hans Ove Lavridsen, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jan Skovbjerg

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Referat godkendt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Dagsorden godkendt

 

3) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst. Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: 88.392 kr.

Udgifter 2018 indtil dato:
Møder div. kr. 6.800
gaver kr. 837
Kontingenter kr. 1.250
Kørsel 2017 kr. 1.827

I alt: kr. 10.714

 

Verserende sager og emner

 

 

4) Vindmøller i Vrenderup Mose

I Varde Kommune er der pt. ansøgninger om etablering af vindmøllerprojekter 4 forskellige steder, hvor Vrenderup Mose er den ene af de 4 projekter.
 
Et stort flertal af beboer rundt om Vrenderup Mose har skrevet under på en indsigelsen imod etablering af vindmølleprojektet i Vrenderup Mose (Se indsigelsen herunder).
Den generelle holdning er, at den slags vindmølleprojekter hører til ude på havet. De skal ikke genere mennesker, hverken i Vrenderup eller andre steder.
 
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling.
 
Sagen slutter dog ikke her for Vrenderup Mose projektet...
De vindmølle-firmaer, der står bag de afviste projekter vil sandsynligvis arbejde videre og tilrette projekterne, så de kan godkendes på et senere tidspunkt. Derfor kan vi fortsat risikerer, at se udefrakommende og hemmelighedsfulde mænd køre rundt i nabolaget med tilbud om opkøb af ejendomme og erstatning. De virker pågående med tendens til presserende trusler... -"hvis ikke du skriver under NU, så får du ikke noget"!
Det sætter beboerne i et dilemma. Specielt dem som bor få meter uden for området, hvor der er mulighed for erstatning og kompensation. Så længe at vindmølleprojekterne står åbne som en mulighed, så kan beboerne være stavnsbundne i deres hjem pga. faldende boligpriser i området.
Det skaber splid og uvished i nabolaget.
 

 

Se information om projektet her

Til debat: Udviklingsrådets generelle stillingtagen til etablering af vindmøller på land i Varde Kommune. 

REFERAT:
Claus fremlagde en skrivelse vedr. etablering af vindmølleparker i Varde Kommune.
Der blev debatteret og flertallet besluttede at arbejde videre med sagen. Sagen tages med i FUR.
Herefter gives sagen videre til Varde kommune.
Se skrivelsen her i tilrettet version:
Holdning til etablering af vindmøller på land:
Holdning til etablering af vindmøller på land

 

5) Elmaster

I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i nedenstående aktiviteter:

Høringssvar til Miljøstyrelsen

 

Sidste nyt i sagen er at Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland. Læs i JVs artikel her.

Til Debat: Hvordan får vi flere til at skrive under på Borgerforslag.dk

Til Beslutning: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:
Underskrifterne kan vi ikke gøre så meget ved udover hver især gøre opmærksom på muligheden.

Til beslutning: Vi støtter op omkring den, der arbejder for at få ledningen jordlagt.
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5000,00 kr.

 

6) Skoledistriktsgrænser

Udviklingsrådet debatterede forslaget til nye skoledistriktsgrænser på Rådsmødet den 11/1-2018 se punkt 8.
Her konkluderede Udviklingsrådet: "Vi går ind for de nye skoledistrikter".

Siden er borgerne lokalt i Hostrup og Vrenderup blevet enig om grænsedragningen. 
Vrenderup ved en underskriftsindsamling med 100% enighed blandt de berørte beboer. Forslaget kommer til behandler hos Udvalget for Børn og Lærring på deres møde d. 28/6-18. Det vides ikke om det herefter skal i høring skolebestyrelserne og udviklingsrådene.

Kort 1: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup Kort 2: Nye skoledistriktsgrænser i Vrenderup

 

Hostrup har forvaltningen godkendt at følgende adresser kommer til at høre til Starup Skoledistrikt pr. august 2018: Varde Landevej nr. 24, 28 og 29 og Puglundvej 36.

Roust er der endnu ikke enighed om flytningen af skoledistriktsgrænser. Det handler om ca. 30 børn, hvoraf ca. 20 børn ønsker at tilhøre Årre Skoledistrikt. Udviklingsrådet har af Udvalget for Børn og Læring fået til opgave at finde en løsning på situationen. 
Udviklingsrådet Helle Vest har meddelt: 

"At den skole distrikts afgrænsning, som vi kender i dag fungerer og at der er stor opbakning til den.
Vi er fuld ud opmærksom på, at der i dag er borgere, som ønsker et andet tilhørs forhold, og det respektere vi fuldt ud. Der er i dag, og det vil der også være fremadrettet, mulighed for at vælge en anden skole end den man er tildelt".

Til beslutning: Rådets stillingtagen til situationen med skoledistriktsgrænserne.

REFERAT:
Vi mener dette er en sag, der skal løses lokalt.
Det må være op til borgerne i Roust i samarbejde med Helle Vest at finde en passende løsning.

 

7) Oprettelse af Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune

Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune, der skriver:
Varde Kommune er med tæt samarbejde med Esbjerg-, Vejen- og Billund kommune i gang med en overdragelsesproces med Banedanmark (BDK) for banestrækningen Bramming-Grindsted. Vi kan se et unikt potentiale i strækningen i forhold til stationsbyerne og udviklingen af turisme i den østlige del af Varde Kommune.

Varde Kommune har et ønske om at forankre projektet blandt lokale borgere og foreninger. Derfor har vi valgt at etablere en borgerfølgegruppe, som vil kunne bidrage med ønsker og idéer til den fremtidige brug af banestrækningen. På et tidspunkt kan vi forvente at det går stærkt med processen, og så vil vi gerne være på forkant med denne udvikling.

Varde-, Esbjerg-, Vejen- og Billund kommune vil, når en evt. overdragelse har fundet sted, udarbejde en design- og konceptmanual for at sikre en ensartet identitet for den samlede strækning. Til dette vil vi bruge borgerfølgegruppen til at komme med idéer og andre input. Ligeledes vil borgerfølgegruppen blive orienteret undervejs i processen når der sker nyt omkring projektet.

Det kan dog også være at overdragelsen ikke bliver til noget, det er en mulighed vi må have for øje.

Hvis I ønsker at være en del af borgerfølgegruppen omkring Bramming-Grindstedbanens fremtid, skal I sende en mail med kontaktoplysninger. Dvs. navn (forening), adresse, mail, telefonnummer.

Kontaktperson:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Henvendelse fra Agerbæk Skole
Claus har i den forbindelse fået en henvendelse fra Skoleleder på Agerbæk Skole Kenneth Bjerre. Agerbæks Skole har et ønske om en ny stiforbindelsen fra Jernbanegade ned til skolen. De ønsker således at indgår i Borerfølgegruppen.

Til beslutning: Hvordan rådet kan/skal deltage i Borgerfølgegruppen

REFERAT:
Lars Bo følger op omkring dette på Helle Øst`s vegne.
Ellers kører det videre lokalt i de forskellige udvalg, der er valgt til dette.


8) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens valg af lokalitet.

REFERAT:
Udvalget omkring dette projekt har haft stiftende generalforsamling,
udvalget har ikke besluttet sig vedrørende hvor skolen skal etableres.

 

9) Valg af ny Fællesbestyrelse for Starup - Agerbæk Skole

Siden Starup Skole og Starup Børnehave er blevet en børneby med fælles ledelse har Skolebestyrelsen ændret navn til Fællesbestyrelsen.
Der har været valg af forældrerepræsentanter til den nye Fællesbestyrelse. På glædelig vis var der flere kandidater end de 6 poster, der er tilrådighed. Derfor blev valget afgjort ved elektronisk afstemning via skoleintra. 101 forældre deltog i afstemningen med en stemmedeltagelse på ca. 22%.

De nyvalgte til Fællesbestyrelsen er:
Vibeke Kortegaard, Starup, 58 stemmer
Mette Ibsen, Starup, 57 stemmer
Johnny Pedersen, Agerbæk, 36 stemmer
Susanne Kiholm Brorsen, Starup, 35 stemmer
Lykke Rosengreen Andersen, Starup, 33 stemmer
Carsten Drangsfeldt  Jensen, Agerbæk, 27 stemmer

Suppleanter:
Nicki Skovgård Schousbo, Agerbæk, 26 stemmer (1. suppleant)
Edith Nielsen, Agerbæk, 20 stemmer (2. suppleant)
Claus Jeppesen, Vrenderup, 11 stemmer (3. suppleant)

Til orientering: 

REFERAT:
Claus orienterede om valget.


10) Referat af FUR-møde den 24/5-18

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Mødet foregik på Nymindegab Kro:
1) Der er kommet 2 nye medlemmer som er Martha Voss, Ansager fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd
og Karl Christian Jensen, Tistrup fra HHST.
HHST har fået ny formand som er Anton Nielsen, Horne
2) Evaluering af Forårsmødet blev debatteret. Der var delt begejstring for mødet.
3) Udviklingsrådenes virke - den videre proces: 14/6 afholdes heldagsmøde i
Udvalget for udviklingsrådenes virke
4) Årets Landsby i Varde Kommune vil i fremtiden blive valgt af FUR-medlemmerne med pointsystem
5) Bordet rundt
6) Kursus for bestyrelsesmedlemmer bliver arrangeret af Udviklingsrådene den 14/6 i Helle Hallen.
Anders Kristensen, Næsbjerg fra DGI er kursus leder. Alle er velkomne!
7) Vi skal deltage på Mælkefestivalen 15. og 16. september med en stand.
Claus, Martha, Karl Chr. og Jens sider i arbejdsgruppen for FURs messestand.
8a) Kommunen laver pr. 1/1-2019 en selvforsikring af alle frivillige.
Forsikringen kommer til at gælde for alle foreninger der laver en indsats for Varde Kommune.
8b) Budgetønsker fra udviklingsrådene. UR Blåvandshuk og UR Ølgod havde indsendt budgetønsker.
8c) Alle kan få reklamer på Varde Kommunes infostandere.
Betingelsen er at emnet har almen interesse og at der er offentlig adgang.
Pris 750 kr. uge.
OBS: Vi kan som udviklingsråd indgive et budgetønske om en infostander
Næste møde: 14. august

Claus og Lars arbejder videre med forslag om en INFO stander ( se pkt. 8c.)

 

11) Årets Landsby i Varde Kommune 2018

Det blev Tistrup der vandt titlen Årets Landsby 2018 . Valget endte uafgjort med Billum ved afstemningen i FUR. Derfor blev valget foretaget ved lodtrækning.

Til orientering: Claus fortæller om valget og mulighederne for at blive Årets Landsby fremadrettet

REFERAT:
Ryslinge, Fejø og Gludsted gået videre til finalen i kåringen af årets landsby.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse?publisherId=4127023&releaseId=13046367
Claus har foreslået bedømmelseskomitéen, at de sender konkurrencen ud et år i forvejen,
så landsbyerne har længere tid til at arbejde med kriterierne.
Forslaget er blevet taget godt imod af Formand Steen Kjær Jensen fra Landsbyerne i Danmark,
som har lovet at arbejde videre med idéen.

 

12) Borgermøde 2/5-2018 Tistrup Hallen: "En hel Fyrtårns-kommune gør sig lækker"

På mødet var der debat og workshop om: Hvad er vigtigt at sætte fokus på i Varde Kommune de næste fire år?

På baggrund af mødedeltagernes input og Byrådets ønsker for udviklingen i Varde Kommune er processen med Udviklingsstrategien nu gået ind i en ny fase. En fase hvor vi, Byrådet og Forvaltningen, skal have finpudset de målsætninger, der skal indgå i Udviklingsstrategien for Varde Kommune. De endelige strategiske målsætninger vælges af Byrådet og vil relatere sig til Byrådsgrundlaget Hel fyrtårnskommune gør sig lækker

Byrådsgrundlaget Hel fyrtårnskommune gør sig lækker



Den 19. juni vil et udkast af Udviklingsstrategien blive præsenteret for Byrådet. Til efteråret bliver Udviklingsstrategien sendt i offentlig høring. 


Lars Bo og Claus Jeppesen deltog i mødet.

Til orientering: Lars og Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Claus og Lars orienterede om mødet.

 

13) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021

Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

Ved landzonetilladelser bør der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer, og kommunalbestyrelsen kan herigennem fastsætte en ønsket retning for den enkelte omdannelseslandsbys udvikling, f.eks. fokus på alternative bosætningsmuligheder eller småerhverv. En landsby skal opfylde flere krav for at kunne blive udpeget som omdannelseslandsby: Landsbyen skal ligge i landzone samt i et område med befolkningstilbagegang for at kunne udpeges.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

Bilag: Omdannelsesbyer

 

Varde Kommunes forvaltning vurder 
I Varde Kommune er der relativt store landområder med befolkningstilbagegang, og en lang række landsbyer opfylder derfor kravene til udpegning til omdannelseslandsby. Bruttoliste, , hvor der alene er taget hensyn til eksisterende lokalplaner og udpegede kulturmiljøer i og omkring de pågældende landsbyer, er: Asp, Bjerremose, Grønfelt, Gårde, Harkes, Hjortkær, Hodde, Houstrup, Karlsgårde, Krusbjerg, Kærbæk, Kærup, Lindbjerg, Lydum, Stausø, Strellev, Thorstrup, Vester Starup, Vesterlund, Vittarp, Vrenderup og Øse. Nævnt i bilag er også Fåborg.

Øvrige forhold, herunder blandt andet hensynet til produktionserhverv og landbrug, lokale natur- og landskabsforhold skal også tages i betragtning ved udpegningen og afgrænsningen af omdannelseslandsbyer

Den egentlige udvikling vil ske på andre initiativer, og forvaltningen vurderer derfor, at udpegningen af omdannelseslandsbyer skal ske i samarbejde med de enkelte landsbyers beboere og lokalråd. Derfor vil det Fælles Udviklingsråd blive inddraget i processen omkring udpegningen af omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021. Der skal fortsat søges om landzonetilladelse i omdannelseslandsbyer, og det bør derfor overvejes, om udpegningen til omdannelseslandsby med fordel kan erstattes af eller suppleres med en landzonelokalplan.

Til debat: Udviklingsrådets syn på Omdannelseslandsbyer

REFERAT:
Vi debatterede emnet og besluttede, at vi vil være med.

 

14) Helle Rideklub ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

Claus har fået en henvendelse fra Kasseren Maria ved Helle Ride. De ønsker hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter. Projektet er i alt budgetteret til 994.995,00 kr. LAG og SE Vækstpulje har givet 400.000,00 kr. De vil selv financer 394.995,00 kr. Det beløb som mangler hjælp til finansiering er i alt 200.000,00 kr.

Helle Rideklub har søgt en række fonde og fået afslag fra: 
Mærsk, Juilæumsfonden, Sydbank, Spar Nord, Egmont, Sportsgoodfonden, Ole Kirk, Nykredit, Nordea, KV fonden, Krak, Jydske sparekasse,Fionia, Brandkassefonden Sydvest, Augustinus, Albani, Realdania, Hartmanns Fond, Ludvigsens legat

Herunder er Helle Rideklubs oplæg til deres ønsker om fremtidssikring og modernisering af rideklubbens faciliteter.

Fremtidssikring og modernisering af Helle Rideklub

 

Til beslutning: Hvad kan Udviklingsrådet tilbyde Helle Rideklub af hjælp til at finde midler til fremtidssikring og modernisering

REFERAT:
Helle Rideklub opfordres til at kontakte bl.a. Varde kommune der måske kan henvise til en person,
der kan give gode råd. Jonna B. kontakter et par personer, der måske kan hjælpe.

 

15) Persondataforordningen

Alle foreninger og råd er underlagt persondataforordningen. Det betyder for Udviklingsrådet, at vi skal udarbejde en Persondatapolitik og en Dokumentation for at Udviklingsrådet behandler persondata efter forordningens anvisning. Såfremt at Udviklingsrådet bruger eksterne samarbejdspartnere, der behandler Udviklingsrådets persondata, så skal Udviklingsrådet sørge for at få en at have en Databehandleraftale med den pågældende samarbejdspartner.

Udviklingsrådet skal vælge en Dataansvarlig, der til enhver tid har ansvaret for at formalia er i orden og opdateret.

Persondatapolitik Fortegnelsespligten

 

Til beslutning: Hvordan Udviklingsrådet håndtere Persondataforordningen
Til beslutning: Godkendelse af Persondatapolitik og Dokumentation for Fortegnelsespligten

Til beslutning: Valg af Dataansvarlig

REFERAT:
Claus blev dataansvarlig.
Vi har godkendt persondatapolitik og dokumentationen for fortegnelsespligten.

 

16) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:
Intet nyt.

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Intet nyt, Sct. Hans festen blev aflyst.

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:
God byfest, god deltagelse, men med svindende overskud.
Hjertestarter er på vej.

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:
Sct. Hans fest afholdt af spejderne, over 100 til spisning.
Udviklingsplanen : tilbage for at samle op.

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:
Fest 1. juni for den 5. blomst ( eneste by i Danmark med 5 blomster).
Æbleplantage er i gang/ Larsens plantage/skov.

Agerbæk, Ulla Sundvang, Hans Ove Lavridsen og Jonna Buch Andersen

REFERAT:
Afholdt byfest med god tilslutning- rigtig gode dage.
Skoleprojektet er udskudt til nok først i næste år.
Tøjtorvet - en butik lukket.


17) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 14. august 2018 kl. 17.00: FUR-møde

- 1. november 2018 kl. 17.00: Efterårsmøde med byråd. Alle Udviklingsrådets medlemmer bliver inviteret. Præsentationsmøde for den nye samarbejdsform for Udviklingsrådene.

- 15. november 2018 kl. 17.00: FUR-møde

Til orientering

REFERAT:
Claus sender doodle rundt.

 

18) Eventuelt

REFERAT:
Intet/ - men hurra, vi nåede bunden af dagsordenen!!

 

19) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:
Claus tog billeder af de nye rådsmedlemmer.

 

 

 

onsdag 20 jun 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2342 gange