Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

19/11-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd

Ordinær Rådsmøde

Referatet er godkendt den 18-12-2018

Mødet blev aflyst pga. det foregående Rådsmøde mellem Udviklingsrådet Helle Øst og Udviklingsrådet Helle Vest som tog alt den afsatte tid.
Punkterne på dagsordenen her bliver overflyttet til det næste Rådsmøde den 18. december 2018

 

Mødet afholdes på PowerTower Varde, Engdraget 20, 6800 Varde, kl. 19.30 - 21.00, mandag den 19. november 2018

Rådsmødet afholdes i forlængelse af et fællesmøde mellem Udviklingsrådet Helle Vest og Udviklingsrådet Helle Øst om fælles erhvervsudviklingstiltag i Helle og samarbejdet om PowerTower Helle.

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Hans Ove Lavridsen, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Nye og afgående rådsmedlemmer.
3.a) Velkomst og præsentation af ny Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Flemming Lysholm, Agerbæk


3.b) Præsentation af øvrige medlemmer


3.c) Tak til afgående Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Hans Ove Lavridsen, Agerbæk

Til beslutning: Gave til afgående medlemmer.

REFERAT:

 

4) Ministerposter
Hans Ove har til dato været Social- og Integrationsminister

Se listen med de forskellige Ministerier og Ministre herunder:

MINISTER OG OPGAVEFORDELING PR. 19/6-2018

 

Til beslutning: Omfordeling af ministerposter

REFERAT:

 

5) Evaluering af erhvervsudviklingstiltag, PowerTower Helle og mødet med Helle Vest herom 

Til debat: Udviklingsrådets syn på og forslag til erhvervsudviklingstiltag, PowerTower Helle og samarbejde med Helle Vest samt andre interessenter.

REFERAT:

 

6) Udviklingsrådenes virke 2.0 - Mødet med Byrådet den 1/11-2018
Jonna K, Ingrid, Jørgen M, Lars og Claus har været til møde med byrådet om Udviklingsrådenes virke 2.0.

Der kommer nu en høringsfase frem til den 8. januar 2019, hvor vi som Udviklingsråd kan indgive et høringssvar.

De deltagende på mødet med Byrådet beretter herfra.

Til beslutning: Udformning og indsendelse af høringssvar.

REFERAT:

 

7) Udviklingsrådet Helle Øst i helikopterperspektiv
Det er et stykke tid siden Udviklingsrådet sidst har været samlet den 25/6-2018. Derfor tager vi en debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle
 2. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 3. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 4. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 5. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 6. Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt (Vores Stemmer) http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 7. Foundraising 
 8. Mælkefestivalen og andre offentlige arrangementer
 9. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 10. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 11. Andre?

Til beslutning: Udviklingsrådets aktiviteter og fokuspunkter frem til Årsmødet i april 2019.

REFERAT:

 

8) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst. Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: kr.

Udgifter 2018 indtil dato:
(tal fra den 25/6-2018)
Møder div. kr. (6.800)
gaver kr. (837)
Kontingenter kr. (1.250)
Kørsel 2017 kr. (1.827)
Andet kr.

I alt: kr.

 

Verserende sager og emner

 

 

9) Holdning til etablering vindmøller på land (Vindmøller i Vrenderup Mose)
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling. Se information om projektet her

Ud fra de erfaringer, der er gjort med berøring af projekter med vindmøller på land, så har udviklingsrådet lavet nedenstående skrivelse "Holdning til etablering af vindmøller på land" til Varde byråd.
 
Sagen er på dagsorden 15/11-2018 blevet vendt i FUR, som har taget stilling til om den kan indsendes som en samlet holdning fra FUR til Byrådet.
 
 
 
 Til orientering: Den videre behandling af "Holdning til etablering vindmøller på land".
REFERAT:

 

10) Elmaster
I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i en række møder og afgivet et høringssvar:

HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSEN

 

Endvidere har Udviklingrådet besluttet at støtte op omkring dem, der arbejder for at få ledningen jordlagt.
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5000,00 kr. som endnu ikke er brugt.

Til Beslutning: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:

 

11) Skoledistriktsgrænser
Skoledistriktsgrænserne for Hostrup og Vrenderup er nu endelig vedtaget af Varde Kommune. Begge steder er grænserne blevet som de berørte borgere har ønsket sig.

KORT 1: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

KORT 2: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

 

 

Til orientering: De nye skoledistriktsgrænser

REFERAT:

 

12) Møde Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune
Der har været møde i borgerfølgegruppen. Der kan læses mere om mødet her.

Kontakt hos Varde Konmmune:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Til orientering: Det videre forløb i Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen

REFERAT:

 

13) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens etablering og valg af lokalitet.

Efterskolen, der nu hedder "Kvie Sø Efterskole", har valgt at slå sig ned i bygningerne, hvor "Tippen" havde til huse i nærheden af Ansager. Se mere her: https://www.kviesoefterskole.dk/ 

REFERAT:

 
14) Referat af FUR-møde den 15/11-18

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Mødested: Varde Garten
1)

 

15) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021
Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

BILAG: OMDANNELSESBYER

 

Varde Kommune har besluttet hvilke byer som kan bliver Omdannelsesbyer i første omgang:

 • xxx
 • xxx
 • xxx

Til orientering: Valg af Omdannelsesbyer

REFERAT:

 

16) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:

 

17) Ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling

Jørgen Madsen og Claus Jeppesen har i fællesskab udformet en ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling til Hanne Tanvig fra Københavns Universitet.

Desværre har vi i august modtaget et afslag på vores ansøgning. Det blev bl. a. Vorbasse som komme med i projektet.

KURSUSANSØGNING ERHVERVSUDVIKLING

 

Til orientering: Resultatet af ansøgningen

REFERAT:

 

18) Ændringer af hastigheden på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen. I den anledning arrangerer Udviklingsrådet et møde med indbuddet interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Til orientering: Sidste nyt om mødet

REFERAT:

 

19) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:


20) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

21) Eventuelt

REFERAT:

 

22) Billeder af de nye rådsmedlemmer 
Der mangles billeder af Jan Skovbjerg og Flemming Lysholm

REFERAT:

 

 

 

søndag 4 nov 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1980 gange